Barns reaksjoner

Barn kan reagere svært forskjellig på samlivsbrudd. Noen barn blir både triste, skuffet og sinte. Andre holder tilbake sine reaksjoner, både av hensyn til seg selv og til mor og far. Noen barn har vært forberedt på bruddet i lang tid, og kan til og med være lettet over at dette skjer. Det er viktig å tillate barn å ha sine reaksjoner, og verken overfortolke disse eller snakke dem bort. Foreldrene bør være på tilbudssiden med både øre og favn, men samtidig være avventende og gi barnet rom og anledning til å komme tilbake med spørsmål. Barn har ofte behov for gjentagelser - at noe kan fortelles flere ganger. Derfor er det viktig at foreldre er tilgjengelige når barna har spørsmål og - på den andre siden - at man respekterer stoppsignaler fra barna.

Lojalitet og tilknytning

Sterke konflikter mellom foreldre representerer en alvorlig trussel mot barnets opplevelse av lojalitet og tilknytning. Barn kan reagere ulikt på dette. Noen barn blir forsiktige, andretrekker seg helt unna, mens noen barn velger side i konflikten. Når barn går i allianse med en av foreldrene, skjer det ofte med den av foreldrene som barnet mener trenger mest støtte. Barn haren sterk rettferdighetssans, og de ønsker at begge foreldre skal ha det bra etter bruddet. Barn kan derfor vise sterk medfølelse med den de oppfatter som "sviktet". Barn som opplever sterkkonflikt mellom foreldre har det vondt. Forskning viser at barn som opplever foreldrekonflikter over lang tid kan få mange problemer. Det er viktig at barn får være barn, og at foreldre ikke belaster barna med sine samarbeidsproblemer. Det betyr ikke at mor og far ikke kan være lei seg eller sørge over bruddet, men da er det viktig å sette ord på følelsen og fortelle at det vil gå over.

Å høre barna

Barn har rett til å bli hørt om de bo- og samværsordningene som foreldrene planlegger. Når foreldre skal snakke med barna om dette, kan det være lurt å lage et eller flere forslag til fremtidige ordninger på forhånd. Det er også viktig at foreldrene er tydelige på at det er de voksne som tar de endelige beslutningene om dette. Og dersom barnet ikke ønsker å si noe om forslagene, er det likeviktig å respektere denne tausheten. Barn har ikke plikt til å uttale seg!

Anbefalt bøker for help til samtale med barn

Samtalebilder og tegninger tar for seg en metode for å kommunisere med barn i vanskelige livssituasjoner ved hjelp av bilder

Viktors verden deler seg handler om en gutt i småskolen som opplever at mor og far flytter fra hverandre. Foreldre og andre viktige voksne må også i denne situasjonen forholde seg til vanskelige følelser både hos barnet og seg selv. 

Gode løsninger

Hva som er en god løsning kan variere, men som regel vil bo- og samværsordninger som bidrar til at barnet opprettholder regelmessig kontakt med begge foreldre være å foretrekke. Det er også viktig å lage ordninger som ikke fører til unødig store forandringer i form av tap av venner, skole, miljø og andre viktige familiemedlemmer. Dette er lettere å få til dersom foreldrene bosetter seg nær hverandre, men av og til er dette ikke mulig. Når avstanden mellom bostedene blir større, kan det beste være at barnet tilbringer mer tid ett sted. Etter hvert som barn vokser opp, er daglig kontakt med venner og nærmiljø vel så viktig som en rettferdig fordeling av kontakten med mor og far.

Nye partnere

Mange foreldre får etter en tid nye kjæreste. Dette kan være vanskelig for barnet og utløse sterke reaksjoner. Mange barn bærer på et håp om at foreldrene skal gjenforenes. Når mor eller far finner seg en ny kjæreste, vil det representere et endelig brudd med håpet om en gjenforening. Reaksjonene kan også skyldes at barna opplever den nye partneren som en konkurrent til seg, eller at det er flaut og dumt å ha en nyforelsket mor og far. Det beste er å gi barnet tid og å snakke om det som skjer.

Barn som reiser

Mange barn må reise for at de skal ha samvær med sine foreldre. Barneombudet har laget denne brosjyren med nyttig informasjon rundt dette temaet. Barn kan noen ganger være dratt mellom at de synes det er slitsomt med reising og at de ønsker å se begge foreldrene. Det kan være at en enten må gjøre om på samværsavtalen, eller at foreldrene blir de som kommer på samvær i nærheten av der barnet bor. 

Hentet fra heftet Barn og samlivsbrudd
http://www.regjeringen.no/
upload/BLD
/Brosjyrer%20SLA/
Barn%20og%20samlivsbrudd.pdf

© 2015 Copyright 25.TIME