Samlivsbrudd - hva nå?

Samlivsbrudd kan reise mange problemstillinger som du må ta stilling til, ikke minst barnefordeling og økonomisk sikring. Hvis en er gift kan en finne nyttig informasjon i dette heftet for gifte par.

Sivilstatus

Før du tar kontakt med NAV, må du få avklaring og bekreftelse på din sivilstatus. Du må dokumentere sivilstatusen din, for eksempel med separasjonsbevilling fra fylkesmannen. Dersom du har vært samboer, må du dokumentere at det faktisk foreligger et samlivsbrudd.Den som flytter ut av hjemmet skal melde flytting, og dersom begge parter flytter, må begge huske å melde flytting. Flyttemeldinger sendes folkeregisteret (skatteetaten.no) i kommunen du bor i.Skjema for søknad om separasjon. Etter å ha vært separert i et år kan en søke om skilsmisse.

Barn og samlivsbrudd

Foreldrene bør gi barna en best mulig beskrivelse av hva som kommer til å skje i nærmeste framtid. Det kan hjelpe dem til å mestre denne tiden bedre. Informasjonen må tilpasses barnets alder og utvikling. Barn er ofte opptatt av konkrete spørsmål som "Hvor skal jeg bo?" "Må vi flytte?" "Hvor skal den andre forelderen bo?" "Mister jeg vennene mine?" "Må jeg skifte skole?" Foreldrene må forsøke å svare så godt de kan, men på samme tid være tydelig på hva som ennå ikke er avklart.Dette er et utdrag fra en veileder for foreldre.  Bufetat har også laget råd til foreldre om samværsordninger og bostedsløsninger for å fremme barnets beste etter samlivsbrudd.

Mekling

Ektefeller som søker separasjon og samboere med felles barn under 16 år, har plikt til å møte til en obligatorisk meklingstime. Meklingen kan foregå på et familievernkontor eller hos en ekstern mekler. Ved krav om utvidet barnetrygd fra NAV, må du legge fram meklingsattest. Dersom dere har inngått en skriftlig samværsavtale skal den legges fram når du søker om ytelser fra NAV.

Hva skal den som ikke har daglig omsorg for barnet bidra med økonomisk?

Den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet skal betale underholdsbidrag(bedre kjent som barnebidrag). Det er en rekke forhold som spiller inn når det gjelder beregningen av underholdsbidraget, og størrelsen på bidraget vil variere i hvert enkelt tilfelle. Hvor mye han/hun skal betale kan dere beregne ved å benytte NAVs bidragsveileder. Dere stilles fritt til å inngå en privat avtale. Dersom dere ikke blir enige, kan NAV være behjelpelig med å fastsette bidraget. NAV kan formidle forskudd på bidrag dersom bidraget ikke blir betalt som avtalt. Se informasjon vedrørende deling av felles verdier.

Har jeg rett til noen form for økonomisk støtte fra NAV?

Det finnes særskilte støtteordninger til enslige forsørgere. Støtteordningene er knyttet til lov og regelverk som i hovedsak baserer seg på barnets alder og visse andre kriterier som tilknytning til Norge, graden av aleneomsorg for barnet med mer. 

Overgangsstønad er en livsoppholdsytelse og gis uten krav om aktivitet fram til yngste barn fyller ett år. Når barnet har fylt ett år stilles det som hovedregel krav om at du er i arbeid, i utdanning eller er registrert hos NAV som arbeidssøker. Halvparten av vanlig arbeidstid eller halv studieprogresjon tilfredsstiller aktivitetskravet. Det er mulig å motta både overgangsstønad og arbeidsinntekt inntil et visst nivå.

Stønad til barnetilsyn er en skattefri ytelse som gis som tilskudd til dekning av utgifter til barnehage, SFO, dagmamma osv.

Utdanningsstønad er en skattefri ytelse som gis dersom du trenger utdanning.

Stønad til flytting kan gis dersom du må flytte for å komme i arbeid. 
Du kan også ha rett til

Barnetrygd, eventuelt utvidet barnetrygd (barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk har) fra måneden etter at barnet er født og til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år.
Småbarnstillegg i barnetrygden (for enslig mor eller far som har barn mellom null og tre år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad)

Kontantstøtte (for barn mellom ett og to år) Du bør sette deg inn i vilkårene i beskrivelsene av hver enkelt ytelse slik at du får sjekket hvilke rettigheter og plikter du har.

Er det andre muligheter til økonomisk støtte?

Som enslig forsørger kan du i visse tilfeller ha rett til bostøtte. NAV administrerer bostøtteordningen i noen kommuner. Dersom du har akutte økonomiske problemer kan du søke om økonomisk stønad.

Bokanbefaling

Din økonomi gir deg alt du trenger for å få orden på privatøkonomien. Hallgeir Kvadsheim har lang fartstid som økonomisk rådgiver for privatpersoner, og i denne boka røper han sine aller beste råd. På en lettfattelig måte forklarer han hva som er lurt og ikke fullt så lurt når det gjelder økonomien din, enten du er student, småbarnsforelder eller pensjonist. Her får du tips om sparing, lån, forsikringer, pensjon, skatt, arv, skilsmisse, selvangivelse og mye mer. Boka er oppdatert i forhold til regelverk og har en rekke forklarende eksempler.

 Siden er tatt utgangspunkt i kopi fra: https://www.nav.no/no/
Person/Familie/Enslig+mor+eller+far/
Samlivsbrudd+-+hva+n%C3%A5%3F.346411.cms

© 2015 Copyright 25.TIME