Etter avtalen

Avtalen følges opp

Så fint! Det kan allikevel være enkelte ting å tenke på. Avtaler kan noen ganger fungere fint for foreldre, men fungerer det også godt for barnet ditt? Er det greit med all reisingen og det å huske på ting frem og tilbake? Det kan alltid være lurt å undersøke dette ved å snakke med den andre forelderen om reaksjoner hos barna. Snakk også med barna hvis de er gamle nok til å kunne uttrykke seg.

Avtalen følges ikke opp

Henter eller leverer ikke den andre forelderen til riktig tid, eller endre avtalen i siste liten? Forsøk å spesifisere avtalen nærmere (skriftlig) med den andre forelderen. Spesifiser også tidspunkt for når dere skal forandre avtalen. Den generelle regelen er at den som er satt opp i avtalen med ansvar for barnet, er den som har ansvar for at barnet blir passet på. En kan spørre den andre forelderen, men den andre forelderen kan takke nei uten forklaring. En er da selv ansvarlig for å skaffe barnevakt. En kan også forsøke å forklare på en saklig måte at brudd på avtalen kan ha en sterk innvirkning på relasjonen mellom den forelderen og barnet. Barnet kan miste tillit til forelderen på grunn av brutte forventninger.

Gode råd for samarbeid

Det er alltid lurt på snakke sammen om oppfølging av avtalen. Det er best å gjøre dette ved et møte uten barna tilstede. Har en ikke mulighet til det, burde det bli gjort via telefon. uten at barna er tilstede hos noen av foreldrene. Barn blir lett urolige hvis foreldrene krangler. Det kan skape unødvendig stress og frykt hos dem. En kan eventuelt snakke sammen over e-post. Som regel frarådes SMS, fordi det ofte er der konflikter starter. Det er veldig lett å tolke korte setninger i verste mening og uten en kontekst. Avtal heller faste møter for samarbeid. Husk at den andre forelderen er viktig for barna, og at de blir såret hvis en sier stygge ting om dem. Lytt til den andre forelderens opplevelse av avtalen og det som skjer. For barnet/barnas del har de krav på forutsigbarhet i deres hverdag. Det er foreldrenes ansvar å gjøre sitt for at dette følges opp. De som ofte får til godt samarbeid er de som bor nærme hverandre, og som setter barna, og ikke egne behov, i fokus ved samværsavtalen, og snakker sammen om samarbeid og oppfølging. Det er viktig å kunne være fleksibel, men å si ifra i god tid.

Er en uenig om hvem som ikke følger opp avtalen?

Fylkesmannen kan stadfeste (bekrefte som en realitet) avtalen slik at den kan gjennomføres ved tvang hvis en av dere senere ønsker det. Da vil en, etter et eventuelt brudd på avtalen, kunne ta med vedtaket fra fylkesmannen til Namsmannen (Namsfogden) som kan gi tvangsbøter inntil avtalen blir fulgt opp. Namsmannen hører til under politidistriktene og kan kontaktes på tlf: 02800. Det er nødvendig å sende en kopi av samværsavtalen med en bekreftelse på at begge ønsker å stadfeste avtalen hos fylkesmannen. Begge må underskrive. En får da et vedtak som en kan bringe til Namsmannen hvis avtalen ikke følges opp.

Vi må forandre avtalen, men blir ikke enige

Skulle dere ikke bli enige, er det mulig å bestille time hos familievernkontoret for avklaring og/eller oppfølging av samvær. Der jobber det terapeuter med ulik kompetanse innenfor familieterapi og mekling. Dette er et tilbud dekket av staten.

Vi kom ikke til enighet på samarbeidstime på familievernkontoret

Skulle ikke dere komme til enighet, så kan en kontakte Familievernet for å sette opp time til mekling. Dette er et nødvendig skritt for å kunne ta saken videre til retten. En får da muligheten til å bruke opp til syv timer med en erfaren mekler. Det for å komme frem til en løsning på avtalen slik at den best ivaretar barna deres.

Vi kom ikke til enighet under meklingen

Det neste steget hvis en ikke kommer frem i mekling er å ta saken videre til retten. En vil nå ha fått en meklingsattest fra meklingen som er nødvendig for å kunne gjøre dette. Uten gyldig meklingsattest (varer 6 mnd.) kan en ikke ta saken videre til retten. Det kan her være lurt å få hjelp av en advokat, selv om dette ikke er påkrevd. Advokaten kan være behjelpelig med å ta saken videre til retten.

Hva skjer når jeg tar saken til retten?

En kan starte med å lese denne brosjyren om hvordan domstolen behandler samværssaker. Se også gjerne videoene under som gir et eksempel på saksgangen i retten. En kan bringe saken inn for retten ved å bruke skjema for stevning. Den av foreldrene som skal svare på en stevning kan gjøre dette ved å fylle ut skjema for tilsvar.Veiledning til utfyllingen finner du til slutt i hvert av skjemaene.
(Klikk nederst i høyre hjørne for å få filmen til å bli større.)

Disse videoene tilhører Trondheim tingrett. Lenkene fører videre til deres filmer på YouTube

Samlivsbrudd og barnefordeling handler om foreldre som etter samlivsbrudd ikke blir enige om barnets beste. Den ser på rettspraksis i barnefordelingssaker der mor og far er partene i saken. Boka har som formål å belyse sentrale sider ved domstolenes håndtering av denne typen saker, og på sikt bidra til å bedre situasjonen for barn som er berørt av samlivsbrudd.

Samværsnekt

Holde barna tilbake fra samvær.

Ved mistanke om rus hos den som skal ha barna hos seg, eller at forelderengår gjennom en fase der han/hun ikke er psykisk egnet til å passe på barna, kan en vurdere om en bør holde barna tilbake fra samvær. Eksempler på dette kan være sterk depresjon, hallusinasjoner, eller ved mistanke om overgrep i form av vold.  

Vold mot barna kan være:
- At barna er vitne til vold
- At barna blir utsatt for fysisk eller psykisk vold
- Seksuelle overgrep
- Foreldre som ruser seg
- Omsorgssvikt
- Kjønnslemlestelse
- Tvangsekteskap     

Kontakt i så fall barnevernet, også hvis du er i tvil. Haster det kan en kontakte barnevernets akuttberedskap på tlf.: 116 111 Det kan også være at en trenger å be om en midlertidig rettslig avgjørelse frem til en får tatt saken opp for retten. Dette kalles  midlertidig avgjørelse etter §60 i barnelova. Det kan en oppnå ved å ta kontakt med domstolen i ditt fylke. Dette er for at samværsnekt ikke skal bli sett på som sabotering av samvær, hvor en holder barna tilbake fra samvær uten gyldig grunn. Det vil være lurt å kontakte en advokat for å få hjelp i denne prosessen. Det kan eventuelt bli aktuelt med samvær under tilsyn (forelderen blir passet på under samværet) i en periode til situasjonen er avklart. En kan enten få tilsyn ved at barnevernet setter inn tiltak (støtte til forelderen), at retten har dømt til samvær med tilsyn, eller at en bruker en tredje person som begge har tillit til som følger barnet når det er samvær. Også her kan en kontakte familievernkontoret for råd og eventuelt fellessamtale.

Den andre forelderen holder barna tilbake fra samvær

Hvis det ikke foreligger saklig grunn (se punktet: "Holde barna tilbake fra samvær") kan det å holde tilbake barna bli sett på som sabotasje etter  § 43 i barnelova. Kontakt i så fall en advokat. Skulle en bli bedt om blod-/ urinprøver eller tilsyn, er det lurt å samarbeide med barnevernet. Det vil fremskynde samvær med barna.

© 2015 Copyright 25.TIME